Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 671/2007 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2007 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1868/94 που αφορά την καθιέρωση καθεστώτος ποσοστώσεων για την παραγωγή αμύλου γεωμήλων