Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1095 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2019, για την τροποποίηση του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ όσον αφορά τις εγγραφές για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη Ρωσία στον κατάλογο τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 4285] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)