Περίληψη απόφασης της Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 2017, με την οποία μια συγκέντρωση κηρύσσεται ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά και τη λειτουργία της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (Υπόθεση M.7995 — Deutsche Börse / London Stock Exchange) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 2006 final]