Απόφαση της Επιτροπής της 23ης Οκτωβρίου 1995 για καθορισμό των ειδικών όρων εισαγωγής δίθυρων μαλακίων, εχινόδερμων, χιτωνοφόρων και θαλάσσιων γαστεροπόδων καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (95/453/ΕΚ)