Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2767/75 τού Συμβουλίου τής 29ης Οκτωβρίου 1975 περί θεσπίσεως τών γενικών κανόνων πού αφορούν τό σύστημα τό αποκαλούμενο τών «προϊόντων — οδηγών καί τών παραγώγων», τό οποίο επιτρέπει τόν καθορισμό συμπληρωματικών ποσών στόν τομέα τού χοιρείου κρέατος