Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης Υπόθεση M.9559 – Telefónica/Prosegur/Prosegur Alarmas España Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2019/C 412/06