Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/569 z dnia 16 kwietnia 2020 r. określająca wspólny format i treść dokumentów służących przekazywaniu informacji zgłaszanych przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i uchylająca decyzję wykonawczą Komisji 2012/707/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 2179) (Tekst mający znaczenie dla EOG)