Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9495 — Fortenova grupa/Poslovni sistemi Mercator) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 280/08