Διοικητική επιτροπή για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης — Μέσο κόστος παροχών σε είδος