Sklep Sveta (EU) 2016/1231 z dne 18. julija 2016 o stališču, ki se zavzame v imenu Evropske unije v Skupnem odboru, ustanovljenem po Regionalni konvenciji o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu, v zvezi z zahtevo Gruzije, da postane pogodbenica navedene konvencije