KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT 2020. aasta aruanne õigusriigi kohta Peatükk õigusriigi olukorra kohta Rumeenias Lisatud dokumendile: KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE 2020. aasta aruanne õigusriigi kohta Õigusriigi olukord Euroopa Liidus