Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 януари 2018 г. относно предложението за регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработка) (COM(2016)0411 — C8-0322/2016 — 2016/0190(CNS))