Дело C-673/16: Решение на Съда (голям състав) от 5 юни 2018 г. (преюдициално запитване от Curtea Constituţională a României — Румъния) — Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociaţia Accept/Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne (Преюдициално запитване — Гражданство на Съюза — Член 21 ДФЕС — Право на гражданите на Съюза да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки — Директива 2004/38/ЕО — Член 3 — Бенефициенти — Членове на семейството на гражданина на Съюза — Член 2, точка 2, буква а) — Понятието „съпруг“ — Брак между лица от един и същ пол — Член 7 — Право на пребиваване за повече от три месеца — Основни права)