Υπόθεση T-247/17: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Δεκεμβρίου 2018 — Azarov κατά Συμβουλίου (Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία — Δέσμευση κεφαλαίων — Κατάλογος των προσώπων, οντοτήτων και φορέων επί των οποίων εφαρμόζεται η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων — Διατήρηση του ονόματος του προσφεύγοντος στον κατάλογο — Δικαίωμα ιδιοκτησίας — Δικαίωμα ασκήσεως οικονομικής δραστηριότητας — Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως)