Komission asetus (EY) N:o 688/2007, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2007 , asetuksen (EY) N:o 2771/1999 muuttamisesta myyntiin pantavan interventiovoin varastoon saapumisen osalta