Препоръка на Съвета от 20 юли 2020 година относно националната програма за реформи на Литва за 2020 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Литва за 2020 г. 2020/C 282/15