Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6404 — Hochtief Solutions/Ventizz/JV) текст от значение за ЕИП