Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1084 на Комисията от 25 юни 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 по отношение на хармонизирането на списъка на одобрени или регистрирани обекти, предприятия и оператори и на проследяемостта на някои странични животински продукти и производни продукти (Текст от значение за ЕИП.)