Ψήφισμα (ΕΕ) 2018/1350 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018, με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2016