Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/352 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2020 για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά την καταχώριση της Ουκρανίας στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από όπου επιτρέπεται να εισαχθούν και να διαμετακομιστούν μέσω της Ένωσης ορισμένα προϊόντα πουλερικών σε σχέση με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)