2007/532/ЕО: Решение на Съвета от 23 юли 2007 година за сключването на Споразумението под формата на размяна на писма относно временното прилагане на протокола за възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност, за периода от 1 юни 2006 г. до 31 май 2010 г.