Κρατική ενίσχυση — Βέλγιο — Κρατική ενίσχυση SA.53994 (2019/NN) — Φοροαπαλλαγή πλεοναζόντων κερδών που χορηγήθηκε στην Ansell Healthcare — Πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΚείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.