Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1959 ze dne 10. prosince 2018, kterým se stanoví odchylka od směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o opatření proti zavlékání škodlivého organismu Agrilus planipennis (Fairmaire) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie prostřednictvím dřeva pocházejícího z Kanady a ze Spojených států amerických (oznámeno pod číslem C(2018) 8235)