Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2019 г. (COM(2018)0281 — C8-0221/2018 — 2018/2074(BUD))