Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3511/83 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 1983 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1844/77 περί της χορήγησης διά δημοπρασίας ειδικής ενίσχυσης για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη που προορίζεται για τη διατροφή ζώων εκτός των νεαρών μόσχων