Υπόθεση C-190/19: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 4ης Οκτωβρίου 2019 [αίτηση του Amtsgericht Hamburg (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — MG, NH κατά Germanwings GmbH