Υπόθεση T-444/09: Προσφυγή της 29ης Οκτωβρίου 2009 — La City κατά ΓΕΕΑ — Bücheler και Ewert (citydogs)