Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/153 z dne 3. februarja 2020 o prepovedi Litvi, da na podlagi člena 53(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009 ponovno izda registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo aktivno snov tiametoksam, za uporabo na spomladanski oljni repici proti Phyllotreta spp. in/ali Psylliodes spp. (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 464) (Besedilo v litovskem jeziku je edino verodostojno) (Besedilo velja za EGP)