Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/153, 3. veebruar 2020, millega keelatakse Leedul anda kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 53 lõikega 1 uuesti luba toimeainet tiametoksaami sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamiseks suvirapsi puhul Phyllotreta spp. ja/või Psylliodes spp. vastu (teatavaks tehtud numbri C(2020) 464 all) (Ainult leedukeelne tekst on autentne) (EMPs kohaldatav tekst)