Εκτελεστική απόφαση (EE) 2020/153 της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 2020 η οποία απαγορεύει στη Λιθουανία να επαναλάβει τη χορήγηση αδειών σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη δραστική ουσία thiamethoxam (θειαμεδοξάνη) για χρήση στην εαρινή κράμβη ενάντια στους επιβλαβείς οργανισμούς Phyllotreta spp. και/ή Psylliodes spp. [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 464] (Το κείμενο στη λιθουανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)