Решение за Изпълнение (ЕС) 2020/153 на Комисията от 3 февруари 2020 година с което се забранява на Литва да издава отново разрешения съгласно член 53, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 за продукти за растителна защита, съдържащи активното вещество тиаметоксам, за употреба върху пролетна репица срещу Phylloreta spp. и/или Psylliodes spp. (нотифицирано под номер C(2020) 464) (само текстът на литовски език е автентичен) (текст от значение за ЕИП)