Ανάκληση κοινοποίησης πράξης συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9606 — ENGIE / Omnes Capital / Predica / EGI8 Portfolio) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2019/C 434/04