Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2020/1794 на Комисията от 16 септември 2020 година за изменение на част I от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на небиологичен и на произведен при преход към биологично производство растителен репродуктивен материал (Официален вестник на Европейския съюз L 402 от 1 декември 2020 г.)