Ενημέρωση του καταλόγου των συνοριακών σημείων διέλευσης στα οποία αναφέρεται το άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) ( ΕΕ C 316 της 28.12.2007, σ. 1 · ΕΕ C 134 της 31.5.2008, σ. 16 · ΕΕ C 177 της 12.7.2008, σ. 9 · ΕΕ C 200 της 6.8.2008, σ. 10 · ΕΕ C 331 της 31.12.2008, σ. 13 · ΕΕ C 3 της 8.1.2009, σ. 10 · ΕΕ C 37 της 14.2.2009, σ. 10 · ΕΕ C 64 της 19.3.2009, σ. 20 · ΕΕ C 99 της 30.4.2009, σ. 7 · ΕΕ C 229 της 23.9.2009, σ. 28 · ΕΕ C 263 της 5.11.2009, σ. 22 · ΕΕ C 298 της 8.12.2009, σ. 17 · ΕΕ C 74 της 24.3.2010, σ. 13 · ΕΕ C 326 της 3.12.2010, σ. 17 · ΕΕ C 355 της 29.12.2010, σ. 34 · ΕΕ C 22 της 22.1.2011, σ. 22 · ΕΕ C 37 της 5.2.2011, σ. 12 · ΕΕ C 149 της 20.5.2011, σ. 8 · ΕΕ C 190 της 30.6.2011, σ. 17 · ΕΕ C 203 της 9.7.2011, σ. 14 · ΕΕ C 210 της 16.7.2011, σ. 30 · ΕΕ C 271 της 14.9.2011, σ. 18 · ΕΕ C 356 της 6.12.2011, σ. 12 · ΕΕ C 111 της 18.4.2012, σ. 3 · ΕΕ C 183 της 23.6.2012, σ. 7 · ΕΕ C 313 της 17.10.2012, σ. 11 · ΕΕ C 394 της 20.12.2012, σ. 22 · ΕΕ C 51 της 22.2.2013, σ. 9 · ΕΕ C 167 της 13.6.2013, σ. 9 · ΕΕ C 242 της 23.8.2013, σ. 2 · ΕΕ C 275 της 24.9.2013, σ. 7 · ΕΕ C 314 της 29.10.2013, σ. 5 · ΕΕ C 324 της 9.11.2013, σ. 6 · ΕΕ C 57 της 28.2.2014, σ. 4 · ΕΕ C 167 της 4.6.2014, σ. 9 · ΕΕ C 244 της 26.7.2014, σ. 22 · ΕΕ C 332 της 24.9.2014, σ. 12 )