2013/253/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 29 päivänä toukokuuta 2013 , tiettyjen kolmansien maiden ja tiettyjen kolmansien maiden alueiden tunnustamisesta vapaaksi (kaikista Citrukselle patogeenisistä) Xanthomonas campestris-, Cercospora angolensis Carv. & Mendes- tai (kaikista Citrukselle patogeenisistä) Guignardia citricarpa Kiely -kannoista tehdyn komission päätöksen 2006/473/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 3057)