Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1003 z dne 9. julija 2020 o obnovitvi odobritve aktivnih snovi sevi VRA 1835, VRA 1984 in FOC PG 410.3 Phlebiopsis gigantea kot aktivnih snovi z majhnim tveganjem v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP)