Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1003 z 9. júla 2020, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie Phlebiopsis gigantea – kmene VRA 1835, VRA 1984 a FOC PG 410.3 ako účinných látok s nízkym rizikom a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Text s významom pre EHP)