Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1003 της Επιτροπής της 9ης Ιουλίου 2020 για την ανανέωση της έγκρισης των δραστικών ουσιών Phlebiopsis gigantea στελέχη VRA 1835, VRA 1984 και FOC PG 410.3 ως ουσιών χαμηλού κινδύνου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)