PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE Správa o právnom štáte 2020 Kapitola o situácii v oblasti právneho štátu v Poľsku Sprievodný dokument K OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Správa o právnom štáte 2020 Situácia v oblasti právneho štátu v Európskej