Rättelse till Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (EUT C 317, 7.9.2018)