Korigendum k Schváleniu poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Prípady, proti ktorým Komisia nevzniesla námietky (Ú. v. EÚ C 317, 7.9.2018)