predmet C-121/19 P: Žalba koju je 15. veljače 2019. podnio Edison SpA protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 7. prosinca 2018. u predmetu T-471/17, Edison protiv EUIPO-a (EDISON)