Paziņojums tādu datu subjektu ievērībai, kas ir iekļauti tādu personu, grupu un vienību sarakstā, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Padomes Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu, kas atjaunināta ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2019/1341, un 2. panta 3. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2019/1337