Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 107/89 της Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 1989 περί καθορισμού των ελάχιστων τιμών πωλήσεως για το βόειο αποστεωμένο κρέας που τέθηκε σε διαγωνισμό δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2326/79