2013/518/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2013 , για την τροποποίηση του μέρους 1 του παραρτήματος Ε της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά το υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για ζώα εκμεταλλεύσεων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 6719] Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ