MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä ovat nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)) Aluekehitysvaliokunta Esittelijä: Iskra Mihaylova