RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av direktiv 2003/109/EG om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning