ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането на Директива 2003/109/ЕО относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни