Υπόθεση C-628/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 21ης Φεβρουαρίοιυ 2018 [αίτηση του Bundesfinanzgericht (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Kreuzmayr GmbH κατά Finanzamt Linz [Προδικαστική παραπομπή — Φορολογία — Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) — Διαδοχικές παραδόσεις που αφορούν τα ίδια αγαθά — Τόπος της δεύτερης παραδόσεως — Ενημέρωση του πρώτου προμηθευτή — Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ — Δικαίωμα εκπτώσεως — Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη του υποκειμένου στον φόρο ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων ασκήσεως του δικαιώματος εκπτώσεως]