Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 72, 23 Μάρτιος 2004